ಎಬೊಲ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ?!

ಉಲ್ಲೇಖ: Ana Maria Henao-Restrepo et al, Efficacy and effectiveness of an rVSV-vectored vaccine expressing Ebola surface glycoprotein: interim results from the Guinea ring vaccination cluster-randomised trial, The Lancet, (Published Online July 31, 2015) http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(15)61117-5 ಪ್ರಕಟಣೆ: 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2015

ಉಲ್ಲೇಖ: Ana Maria Henao-Restrepo et al, Efficacy and effectiveness of an rVSV-vectored vaccine expressing Ebola surface glycoprotein: interim results from the Guinea ring vaccination cluster-randomised trial, The Lancet, (Published Online July 31, 2015) http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(15)61117-5
ಪ್ರಕಟಣೆ: 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2015

Published in: on ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2015 at 7:28 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ  

ಹುಳುವಿನ ನಡೆಯನ್ನು ಅಣಕಿಸುವ ರೋಬೋ

ಉಲ್ಲೇಖ: Yang, C. et al. Hydrogel Walkers with Electro-Driven Motility for Cargo Transport. Sci. Rep. 5, 13622; doi: 10.1038/srep13622 (2015). ಪ್ರಕಟಣೆ: 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15

ಉಲ್ಲೇಖ: Yang, C. et al. Hydrogel Walkers with Electro-Driven Motility for Cargo Transport. Sci. Rep. 5, 13622; doi: 10.1038/srep13622 (2015).
ಪ್ರಕಟಣೆ: 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15

Published in: on ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2015 at 7:23 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ  

ಎಲ್ಲ ಜೇನ್ನೊಣಗಳೂ ರಾಣಿ ಜೇನುಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ?

ಮರಳಿ ಬರಹ ಲೋಕಕ್ಕೆ! ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಂಕಣ  ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳು.

ಮರಳಿ ಬರಹ ಲೋಕಕ್ಕೆ! ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವೈವಿಧ್ಯ ಅಂಕಣ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳು. ದಿನಾಂಕ 14.9.2015 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು

ಉಲ್ಲೇಖ:  Wenfu Mao. et al. A dietary phytochemical alters caste-associated gene expression in honey bees  Sci. Adv. 2015;1;e1500795 dated 28 August 2015

Published in: on ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2015 at 7:04 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ