ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹರಾಯ

ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹರಾಯ  ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ಬದಲಾಗಿದೆ.  ಉಲ್ಲೇಖ:  Chelsea M. Rochman et al.,Anthropogenic debris in seafood: Plastic debris and fibers from textiles in fish and bivalves sold for human consumption, Scientific Reports, 5:14340, DOI: 10.1038/srep14340, published online 24 September 2015

ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹರಾಯ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ: Chelsea M. Rochman et al.,Anthropogenic debris in seafood: Plastic debris and fibers from textiles in fish and bivalves sold for human consumption, Scientific Reports, 5:14340, DOI: 10.1038/srep14340, published online 24 September 2015

Published in: on ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 2015 at 6:50 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ