ಕಾಣದ ಕಣಗಳು

ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಕಾಣದ ಕಣಗಳು'. ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ.

ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ‘ಕಾಣದ ಕಣಗಳು’. ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ.

Published in: on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2015 at 7:17 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ