ನೀರಿಗಾಗಿ “ಆಹಾ’ ಕಾರ!

ಉಲ್ಲೇಖ:  Lujendra Ojha et al, Spectral evidence for hydrated salts in recurring slope lineae on Mars, Nature Geoscience (2015),doi:10.1038/ngeo2546; Published online, 28 September 2015

ಉಲ್ಲೇಖ: Lujendra Ojha et al, Spectral evidence for hydrated salts in recurring slope lineae on Mars, Nature Geoscience (2015),doi:10.1038/ngeo2546; Published online, 28 September 2015

Published in: on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5, 2015 at 6:03 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ