ಬೋಳು ತಲೆಯವರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ

 ಆಕರ: Sivan Harel, Claire A. Higgins, Jane E. Cerise, Zhenpeng Dai, James C. Chen, Raphael Clynes and Angela M. Christiano, Pharmacologic inhibition of JAK-STAT signaling promoteshair growth, Sci Adv 2015, 1:(October 23, 2015), doi: 10.1126/sciadv.1500973

ಆಕರ: Sivan Harel, Claire A. Higgins, Jane E. Cerise, Zhenpeng Dai, James C. Chen, Raphael Clynes and Angela M. Christiano, Pharmacologic inhibition of JAK-STAT signaling promoteshair growth, Sci Adv 2015, 1:(October 23, 2015), doi: 10.1126/sciadv.1500973

Published in: on ನವೆಂಬರ್ 2, 2015 at 6:27 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  Comments (2)