ಬೆಳಕುಇರಲಿ, ಬೇನೆ ಬೇಡ!

09112015

ಈ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಕೆಲವು ಆಕರಗಳು. ಇವು 2005 ರಿಂದ 2012 ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಾದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಹಾಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅಪಘಾತಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಾವು ಮುಂತಾದುವು ಪಟಾಕಿಗಳ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಷೇಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವ ಇದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೆ.

  1. U. P. Nasir & D. Brahmaiah, Impact of fireworks on ambient air quality: A case study; Int. J. Environ. Sci. Technol. (2015) 12:1379–1386, DOI 10.1007/s13762-014-0518-y

2 ,  Vaishali V. Khaparde, et al Influence of burning of fireworks on particle size distribution of PM10 and associated Barium at Nagpur, Environ Monit Assess (2012) 184:903–911 DOI 10.1007/s10661-011-2008-8

  1. S. Tiwari et al., Statistical evaluation of PM10 and distribution of PM1,PM2.5, and PM10 in ambient air due to extreme fireworks episodes (Deepawali festivals) in megacity Delhi, Nat Hazards (2012) 61:521–531 DOI 10.1007/s11069-011-9931-4
  1. Jennie Munster et al., The Fallout from Fireworks: Perchlorate in Total deposition, Water Air Soil Pollut (2009) 198:149–153, DOI 10.1007/s11270-008-9833-6
  1. Venkata Swamy Yerramsetti et al., The impact assessment of Diwali fireworks emissions on the air quality of a tropical urban site, Hyderabad, India, during three consecutive years, Environ Monit Assess (2013) 185:7309–7325, DOI 10.1007/s10661-013-3102-x
Published in: on ನವೆಂಬರ್ 9, 2015 at 5:15 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ