ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‍ ತಿನ್ನುವ ಹುಳು

16112015

ಆಕರ:

  1. Yu Yang et al., Biodegradation and Mineralization of Polystyrene by Plastic-Eating Mealworms: Part 1. Chemical and Physical Characterization and Isotopic Tests, Environ. Sci. Technol.,2015, 49 (20), pp 12080–12086 ( http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.est.5b02661),
  2. Yu Yang et al., Biodegradation and Mineralization of Polystyrene by Plastic-Eating Mealworms: Part 2. Role of Gut microorganisms, Environ. Sci. Technol.,2015, 49 (20), pp 12087–12093, DOI: 10.1021/acs.est.5b02663, (http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.5b02663)

ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗದಿದ್ದ ಟೆನೆಬ್ರಿಯೊ ಮಾಲಿಟರ್‍ ದುಂಬಿಯ ಚಿತ್ರ  ಇದೋ ಇಲ್ಲಿದೆ.

tenebriomolitor1

Published in: on ನವೆಂಬರ್ 16, 2015 at 6:21 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ