30112015

ಆಕರ:

  1. Thomas Boothby et al., Evidence for extensive horizontal gene transfer from the draft genome of a tardigrade, PNAS, Early edition , http://www.pnas.org/content/early/2015/11/18/1510461112 (doi: 10.1073/pnas.1510461112.)
Published in: on ನವೆಂಬರ್ 30, 2015 at 5:49 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ