ವಜ್ರಗಳ ಗುಡಿಕೈಗಾರಿಕೆ

07122015

ನಿಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರಲಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ದೋಷಗಳು ನುಸುಳಿವೆ.  ಮೊದಲು ಕಳಿಸಿದ್ದ ಲೇಖನದ ಬದಲಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಾಂತರ. ಆದರೆ ಈ ದೋಷಗಳು ವಿಷಯವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.

ಆಕರ: Jagdish Narayan and Anagh Bhaumik, Novel phase of carbon, ferromagnetism, and conversion into diamond, Journal of Applied Physics 118, 215303 (2015); doi: 10.1063/1.4936595; (http://dx.doi.org/10.1063/1.4936595)

Published in: on ಡಿಸೆಂಬರ್ 7, 2015 at 6:37 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ