ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಆಯುಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?

 

14122015

10^32 ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಾರಾಕ್ಷಸನಿಂದಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. 6.6 × 10^28, 4.5 × 10^26 ಕೂಡ ಹೀಗೆಯೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮುದ್ರಣವಾಗಿವೆ.

ಆಕರ:

M. Agostini et al. (Borexino Collaboration), Test of Electric Charge Conservation with Borexino, Phys. Rev. Lett. 115 (23), 231802 – 3 December 2015, (http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.115.231802)

Published in: on ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, 2015 at 5:43 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ