‘ಗಂಡಾಂತರ’

08022016

ಆಕರ:

  1. Yasuhiro Yamauchi,1 * Jonathan M. Riel,1 * Victor A. Ruthig,1 * Eglė A. Ortega,1 Michael J. Mitchell,2 Monika A. Ward, Two genes substitute for the mouse Y chromosome for spermatogenesis and reproduction, 4 29 JANUARY 2016 • VOL 351 ISSUE 6272, pages 514-516, 2016;  (http://science.sciencemag.org/content/sci/351/6272/514.full.pdf )
Published in: on ಫೆಬ್ರವರಿ 8, 2016 at 6:24 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ