ಮಾಣಿಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪುಟ ನೀಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಂಗಗಳು

21032016.jpg

microwaveandrubies

ಮೈಕ್ರೊವೇವ್ ತರಂಗಗಳಿಂದ ಪುಟವಿಡುವ ಮುನ್ನ (ಎಡಗಡೆ) ಹಾಗೂ ಪುಟವಿಟ್ಟ ಅನಂತರ (ಬಲಗಡೆ) ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಚಿತ್ರ

ಆಕರ:

  1. Swain et al., Microwave heat treatment of natural ruby and its characterization, Appl. Phys. A (2016) 122:224 , DOI 10.1007/s00339-016-9703-9
Published in: on ಮಾರ್ಚ್ 21, 2016 at 5:33 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ