ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹಾರ ಸಸ್ಯಾಹಾರ?

25042016

ಆಕರ: Karl-Heinz Erb et al., Exploring the biophysical option space for feeding the world without deforestation, Nature Communications, NATURE COMMUNICATIONS | 7:11382 | DOI: 10.1038/ncomms11382

Published in: on ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2016 at 5:18 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ