ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡು ಕೇಳಿದಿರಾ?

ಇಪತ್ರಿಕೆ.ಕಾಮ್ ನ 14.03.2017 ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ

14032017

ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೊಂಡಿ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗೆ:

  1. Snowdon,C.T.,Teie,D.,andSavage,M.(2015).Catspreferspecies- appropriatemusic. Anim.Behav.Sci. 166,106–111.doi: 10.1016/j.applanim.2015.02.012
  2. http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/48532/title/Music-Tailored-to-Animals–Tastes

 

ಮೀನಿನಿಂದ ಬಾವಲಿಯವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ.

 

Published in: on ಮಾರ್ಚ್ 28, 2017 at 7:25 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ  

ಲೋಕವನ್ನು ಮರೆತವರು

ಇಪತ್ರಿಕೆ ದಿನಾಂಕ 29.3.2017 ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ

29032017

ಇದರ ಕೊಂಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗೆ:

  • Ryan K.C. Yuen et al., Whole genome sequencing resource identifies 18 new candidate genes for autism spectrum disorder Nature Neuroscience (2017) doi:10.1038/nn.4524, published online 7 March 2017

 

Published in: on ಮಾರ್ಚ್ 28, 2017 at 7:17 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ  

ನೀನ್ಯಾರಿಗಾದೆಯೋ ಎಲೆ ಮಾನವ?

ಇಪತ್ರಿಕೆ.ಕಾಮ್ ನ 21 ಮಾರ್ಚ್ 2017 ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನನ್ನ ಲೇಖನ.

21032017

ಇದರ ಕೊಂಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ  ಓದಿಗೆ:

  1. Rutz C, Sugasawa S, van der Wal JEM, Klump BC, St Clair JJH. 2016 Tool bending in New Caledonian crows. Soc. open sci.3: 160439. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.160439
  2. Auersperg AMI, Borasinski S, Laumer I, Kacelnik A. 2016 Goffin’s cockatoos make the same tool type from different materials. Lett. 12: 20160689. (http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2016.0689)
  3. Leeuwen, E. J. C. et al. Tool use for corpse cleaning in chimpanzees. Rep. 7, 44091; doi: 10.1038/srep44091 (2017)

ಕಾಗೆಯ ಕೈಚಳಕ (ಕೊಕ್ಕಿನ ಚಳಕ?) ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಗಿಳಿರಾಮನದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

Published in: on ಮಾರ್ಚ್ 28, 2017 at 7:08 ಫೂರ್ವಾಹ್ನ  ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ